ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ W ŁOBŻENICY

 

STATUS PRAWNY

Zespół Szkół w Łobżenicy jest szkołą publiczną w rozumieniu art. 7 Ustawy o systemie oświaty, zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania.

Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Pilski.

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

ORGANIZACJA

Cykl kształcenia w Liceum Ogólnokształcącym trwa 4 lata (po szkole podstawowej).

Cykl kształcenia w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata.

Szczegółowy opis organizacji zespołu zawiera STATUT SZKOŁY.

PRZEDMIOT DZIAŁĄNIA I KOMPETENCJE

Organami szkoły są:

  • Dyrektor Szkoły mgr Mariola Nosek,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

Szczegółowy opis działań szkoły oraz kompetencji organów określa STATUT SZKOŁY.

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I MAJĄTEK SZKOŁY

Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego.

Jest jednostką organizacyjną Powiatu Pilskiego.

Szkoła prowadzi gospodarkę finansową na zasadach jednostki budżetowej rozliczającej się z organem prowadzącym.

Szkoła użytkuje nieruchomość przy ul. Złotowskiej 15.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej.

SPOSÓB ZAŁATWIANIA SPRAW

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

Zespół Szkół w Łobżenicy

ul. Złotowska 15

89 – 310 Łobżenica  

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sekretariat szkoły czynny jest codziennie w godzinach 7.30 - 15.30.

  • data utworzenia strony: 17-12-2021 | 11:09
  • data ostatniej modyfikacji: 22-12-2021 | 12:57